تجهیزات تولید

ما تجهیزات تولید داخلی درجه یک و تجهیزات تست تولید داریم:

دستگاه های ریخته گری 1 0 مجموعه از 8 8 تن تا 8 0 0 تن،

9 مجموعه مراکز ماشینکاری C N C،

دستگاه شات بلاست 4 مجموعه،

7 مجموعه دستگاه حفاری و 9 مجموعه تراش C N C در خانه،

دستگاه بازرسی C M M و دستگاه تست کشش نیز موجود است.